Spring naar de inhoud
Keer terug naar Nieuws

Federal learning account

Vanaf 01 april 2024 is er een bijkomende verplichting om opleidingen te registreren in het “Federal Learining account”.

Het Federal Learning Account is een nieuwe digitale databank waarmee de overheid loopbaanlang leren wil ondersteunen en duurzame inzetbaarheid wil vergroten.

Via het online platform moeten alle Belgische ondernemingen alle gevolgde opleidingen van hun werknemers registreren, opleidingsrechten beheren en opleidingskrediet spenderen.

Niettegenstaande deze maatregel op verzet stuitte van onder meer beroepsfederatie Agoria, Unizo en Voka, is de wet in werking getreden op 1 april 2024. Tot uiterlijk 1 december 2024 hebben de werkgevers de tijd om de opleidingen in de tool te registreren.  

Individueel opleidingsrecht

In het kader van de modernisering van het arbeidsrecht hebben werknemers een individueel opleidingsrecht waarbij een aantal opleidingsdagen op jaarbasis worden toegekend. Dit recht vloeit voort uit de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (via de zogenaamde “arbeidsdeal”) dat aan alle voltijdse werknemers in België het recht op individuele opleidingen toekent binnen een onderneming met minstens tien werknemers.

Het aantal toegekende dagen kan variëren afhankelijk van de grootte van de onderneming, het arbeidsregime en de periode in dienst en van het al dan niet aanwezig zijn van een sectorale cao:

  • In ondernemingen met minstens 20 werknemers is het recht vastgelegd op gemiddeld 5 opleidingsdagen vanaf 2024 met tevens de verplichting een opleidingsplan op te stellen;
  • Daar waar in ondernemingen met minstens 10 maar minder dan 20 werknemers, het slechts gemiddeld om 1 opleidingsdag gaat.

Doelstelling van de Federal Learning Account

De Federal Learning Account of FLA is sinds 1 april 2024 in werking getreden. De FLA werd ingevoerd om het individueel opleidingsrecht die volgt uit de Arbeidsdeal te beheren en te controleren. Zowel formele (zoals o.a. deelname aan een seminarie, een opleiding georganiseerd door een beroepsfederatie,…) als informele opleidingen (zoals o.a. lezingen, workshops, zelfstudie, coaching,…) dienen geregistreerd te worden zodat de werknemer op elk moment kan nagaan op hoeveel opleidingsdagen en/of opleidingsuren hij nog recht heeft en welke opleidingen hij al heeft gevolgd.

Administratieve verplichting voor werkgever

De FLA is verplicht voor alle werkgevers uit de privésector (alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 vallen, en dus niet werkgevers uit de openbare sector behoudens een aantal uitzonderingen), ongeacht de grootte van de onderneming, zelfs al is er geen individueel wettelijk of sectoraal opleidingsrecht voor de werknemer.

De extra administratieve verplichting van de werkgever bestaat erin voor ieder kalenderkwartaal en uiterlijk binnen één maand na het einde van het kwartaal, de gevolgde opleiding(en), de hierbij horende basiskenmerken ervan (zoals o.a. begin, einde, aard, resultaat en financiering) en het aantal opleidingsdagen per werknemer te registreren.

De persoonsgegevens moeten binnen de 60 kalenderdagen vanaf de indiensttreding van een nieuwe werknemer worden geregistreerd in de FLA. Voor bestaande werknemers heeft de werkgever een termijn van 6 maanden om dit in orde te maken.

Daarnaast dient de werkgever ook de nodige verificaties te doen, aangezien hij verantwoordelijk is voor de juistheid van de geregistreerde gegevens.  

De opleidingen van 1 januari tot 30 september 2024 dienen tegen uiterlijk 1 december 2024 online in de FLA geregistreerd te zijn.

Toezicht door overheid

De sociale inspecteurs zullen toezien op de naleving van deze regelgeving, in overeenstemming met het Sociaal Strafwetboek dat hen controlebevoegdheden verleent. Om toezicht uit te oefenen op de sectorale opleidingsrechten, wordt ook toegang verleend aan de sectorale opleidingsfondsen en de fondsen voor bestaanszekerheid. De overheid stelt elk kwartaal een lijst samen van werkgevers die niet hebben voldaan aan hun verplichtingen onder de FLA (“naming and shaming“).

Werkgevers krijgen een periode van 30 kalenderdagen de tijd om zich in regel te stellen. Als binnen die termijn voldaan is aan de verplichtingen wordt de werkgever van de lijst geschrapt.

Bron : Wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account