Spring naar de inhoud
Keer terug naar Nieuws

Akkoord over koopkrachtpremie voor het grootste paritair comité van het land.

Werkgevers en vakbonden hebben een consensus bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2023-2024.

De modaliteiten van de koopkrachtpremie worden er onder meer vastgelegd in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC) 200. Het gaat vooralsnog om een protocolakkoord, dat in een volgende fase in een definitieve CAO zal worden gegoten.

De krachtlijnen van het protocolakkoord worden hier aangehaald.

Ter compensatie dat de loonnorm voor de periode 2023-2024 in ons land werd vastgelegd op 0 procent en geen ruimte laat voor een loonkostverhoging bovenop de index, besliste de federale regering eerder al dat ondernemingen die een hoge winst of uitzonderlijke hoge winst behaalden in 2022 een eenmalige koopkrachtpremie in 2023 mogen uitkeren aan hun werknemers, vergelijkbaar met de coronapremie in 2021.

De premie wordt niet in speciën uitgekeerd maar neemt de vorm van een consumptiecheque aan.

Nu hebben werkgevers en vakbonden een consensus bereikt over de verdere modaliteiten van zo’n premie voor het Paritair Comité 200, dat meer dan een half miljoen bedienden telt. Werkgeversorganisaties spreken van een ‘evenwichtig’ akkoord.

  • Werknemers zullen daarbij een premie van 125 euro ontvangen als hun werkgever 25% meer winst boekte in vergelijking met het gemiddelde van de voorgaande drie jaar.
  • Bij de helft meer winst loopt het bedrag op tot 250 euro, en tot 375 euro bij een verdubbeling van de winst.

Er werd ruimte gelaten om op bedrijfsniveau te onderhandelen over een hogere premie.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding


Netto is gelijk aan bruto

De koopkrachtpremie zal vrijgesteld zijn van de gewone RSZ-bijdragen (noch voor de werknemer noch voor de werkgever), mits naleving van de voorwaarden om niet als loon te worden beschouwd. Er zal enkel een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 16,5% verschuldigd zijn. Verder wordt de premie vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en zijn zowel de premie als de bijzondere patronale bijdrage volledig aftrekbaar als beroepskosten. Het brutobedrag is daardoor gelijk aan het nettobedrag dat de werknemers ontvangen. 

De fiscaal voordelige premie zal in de loop van de maand december 2023 worden uitbetaald aan alle bedienden die op 30 november 2023 minstens één maand in dienst zijn. Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30 november 2023.

Andere punten

Het sectoraal protocolakkoord voor 2023 en 2024 verlengt tevens uiteenlopende eindeloopbaanstelsels, meer bepaald SWT, tijdskrediet en landingsbanen.

Overigens werd er overeengekomen om het bedrag van de fietsvergoeding vanaf 1 juli 2024 te verhogen van 0,2 naar 0,27 euro/km, met een maximum aantal kilometers per arbeidsdag van 40 km (heen en terug). Cumulatie met tussenkomst voor openbaar vervoer is mogelijk.

Voorts werd er beslist om het loonplafond voor de tegemoetkoming in het woon-werkverkeer met privévervoermiddel te verhogen, profylactisch verlof (werkverwijdering van de zwangere vrouw of borstvoedende moeder) gelijk te stellen als periode voor de berekening van de eindejaarspremie en het recht op de eindejaarspremie bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te behouden op voorwaarde dat de werknemer minstens 5 jaar anciënniteit heeft.

Wat het individueel opleidingsrecht betreft, werd er een groeipad overeengekomen om tegen 2028 vijf opleidingsdagen per jaar te bereiken voor ondernemingen met meer dan twintig werknemers. De arbeidsdeal die de federale regering vorig jaar afsloot, had vijf dagen vanaf 2024 vooropgesteld.