Vennootschappen

Wij begeleiden u met de oprichting, het structureren, de dagelijkse werking en de ontbinding/vereffening van vennootschappen in binnen- en buitenland met een bijzondere focus op aandelenoverdrachten, due diligence onderzoek, overdracht van activa en passiva, inbreng en overdracht van bedrijfstakken en algemeenheden, fusies en (partiële) splitsingen, joint ventures en ontbinding/vereffening van vennootschappen. Wij zorgen verder voor de redactie van alle types van vennootschapsdocumenten, zoals de statuten van een vennootschap op maat, aandeelhoudersovereenkomsten, consultancy- en management overeenkomsten.

Overeenkomsten

Wij begeleiden u bij alle aspecten die verband houden met handel drijven in België. Binnen het domein handelsrecht verlenen wij advies en bijstand bij de analyse en redactie van alle types van commerciële overeenkomsten, o.m. koop-verkoop, huur, distributie, agentuur, aanneming, leningen, waarborgen, kredieten. Wij hebben een doorgedreven ervaring inzake het adviseren en het voeren van procedures over complexe contractuele aangelegenheden. Wij staan u bij in procedures van beslag en tenuitvoerlegging.

Fiscaal

Wij begeleiden u vanuit fiscaal oogpunt bij vastgoedinvesteringen, overname of verkoop van ondernemingen, herstructureringen, opzetten van joint ventures, uitkoop van medevennoten, schenkingen, e.d.m. en adviseren u over de eventuele fiscale risico’s.

Financieel

Wij behandelen voor u geschillen inzake de reglementering van financiële markten, financiële dienstverlening, verzekeringen en effectisering.

Familiaal

Wij adviseren u over het structureren, het beheer en de overdracht van familiale vermogens en begeleiden u in het kader van successieplanning en erfenisgeschillen.

Vastgoed

Wij begeleiden u bij vastgoedtransacties. In het kader daarvan assisteren wij u o.m. bij het due diligence onderzoek en de redactie van contracten.

Energie

Wij adviseren u over de steeds wijzigende en complexe materie van het energierecht, zoals de opstart van tradingactiviteiten (o.m. gas en emissierechten als afgeleide producten) en investeringen in producenten van hernieuwbare energie.

Arbeidsrecht

Wij helpen u met alle aspecten van tewerkstelling (ontslag, welzijnsbeleid, herstructureringen, bedrijfsoverdrachten, opstarten van een nieuwe onderneming, managementvennootschappen, etc…). Hiervoor doen wij beroep op advocaten die een excellente track record, knowhow en pragmatiek hebben.

Procedure

Elk van onze advocaten heeft in zijn of haar domein ervaring met het voeren van procedures, zowel voor rechtbanken als voor arbitrale colleges. De omvang en de diversiteit van de geschillen die wij in de afgelopen jaren hebben behandeld garandeert dat wij u de beste kwaliteit leveren, zowel in gewone als in complexe geschillen.

Ruimtelijke ordening – Stedenbouw – Milieu

U heeft advies en bijstand nodig bij publiekrecht (onteigeningen, publiek-private samenwerking, overheidsopdrachten, …), milieurecht (vergunningen, bodemsanering, afval), en ruimtelijke ordening en stedenbouw. Hiervoor doen wij beroep op advocaten die een excellente track record hebben.

Strafrecht

Vrijwel elk rechtsdomein waarmee u in aanraking komt, is strafrechtelijk gesanctioneerd. Zo ook het vennootschaps- en financieel recht. Wij adviseren personen en bedrijven, die het voorwerp uitmaken van onderzoek of benadeelden zijn (o.m. geschillen inzake misbruik van voorkennis, misbruik van vennootschapsgoederen en witwaspraktijken).